Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:44

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:44 KTHD

Họ sẽ cho anh em vay, chứ anh em đâu có cho ai vay được. Họ đứng đầu, anh em đứng chót.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:44