Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:41

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:41 KTHD

Anh em sinh con nhưng sẽ không có con ở với mình, vì chúng nó bị bắt đi làm nô lệ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:41