Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:39

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:39 KTHD

Anh em trồng tỉa vườn nho nhưng không có nho ăn, rượu uống, vì sâu sẽ ăn hết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:39