Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:35

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:35 KTHD

Chúa Hằng Hữu sẽ làm cho anh em nổi ung nhọt từ đầu đến chân, không chữa khỏi được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:35