Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:23

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:23 KTHD

Đối với anh em, trời sẽ trở nên như đồng, đất trở nên như sắt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:23