Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:16

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:16 KTHD

Thành thị và đồng ruộng của anh em sẽ bị nguyền rủa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:16