Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1 KTHD

“Nếu toàn dân triệt để tuân hành mọi giới luật của Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, tôi truyền lại hôm nay, thì Ngài sẽ làm cho Ít-ra-ên thành một quốc gia hùng cường hơn mọi quốc gia khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share