Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:35

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:35 KTHD

Chỉ giữ lại bầy gia súc và các chiến lợi phẩm đoạt được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:35