Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:34

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:34 KTHD

Chúng ta xâm chiếm mọi thành của họ, giết cả nam phụ lão ấu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:34