Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:32

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:32 KTHD

Vua Si-hôn đem toàn lực ra giao chiến tại Gia-hát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:32