Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:3

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:3 KTHD

‘Con cho dân biết là họ đi quanh vùng này đủ rồi; bây giờ hãy chuyển lên hướng bắc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:3