Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:2

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:2 KTHD

Một hôm, Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share