Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:18

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:18 KTHD

‘Hôm nay, các ngươi sẽ đi qua biên giới Mô-áp ở vùng A-rơ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:18