Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:15

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:15 KTHD

Tay Chúa Hằng Hữu chống lại họ cho đến khi Ngài loại bỏ tất cả những người này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:15