Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:11

Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:11 KTHD

Cũng như người A-na-kim, họ được gọi là Rê-pha-im, nhưng người Mô-áp gọi họ là Ê-mim.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:11