Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:8

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:8 KTHD

Người này sẽ được chia phần đồng đều với anh em mình, dù người ấy có lợi tức riêng ở nhà.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:8