Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:22

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:22 KTHD

Thì đây, khi một tiên tri nhân danh Chúa Hằng Hữu nói điều gì, nếu việc không xảy ra đúng như thế, lời tiên tri ấy dĩ nhiên không phải do Chúa bảo nói, nhưng tiên tri chỉ nói vì tự phụ. Đừng sợ người ấy.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share