Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:20 KTHD

Nhưng nếu một tiên tri nhân danh Ta nói điều gì Ta không bảo nói, hay nhân danh các thần khác để nói tiên tri, người ấy phải chết.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share