Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:17

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:17 KTHD

Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán cùng tôi: ‘Họ đã xin một điều hợp lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share