Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:13

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:13 KTHD

Trước mặt Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của anh em, anh em phải là người hoàn hảo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:13