Đa-ni-ên 8:25

Đa-ni-ên 8:25 KTHD

Vua dùng tài trí và mưu kế quỷ quyệt để lừa gạt nhiều người, không ai chống nổi. Vua sinh lòng tự tôn tự đại và tiêu diệt nhiều người như trở bàn tay. Vua nổi lên chống lại Vua của các vua, nhưng bị tiêu diệt không do bàn tay con người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 8:25