Đa-ni-ên 8:21

Đa-ni-ên 8:21 KTHD

Con dê đực là vua Hy Lạp. Cái sừng lớn mọc giữa hai mắt là vua đầu tiên của Đế quốc Hy Lạp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 8:21