Đa-ni-ên 8:20

Đa-ni-ên 8:20 KTHD

Con chiên đực có hai sừng anh đã thấy là các vua Mê-đi và Ba Tư.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 8:20