Đa-ni-ên 8:15

Đa-ni-ên 8:15 KTHD

Thấy khải tượng ấy, tôi tìm hiểu. Bỗng có ai giống như Con Người xuất hiện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 8:15