Đa-ni-ên 7:3

Đa-ni-ên 7:3 KTHD

Bốn con thú hình thù khác nhau từ dưới biển đi lên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share