Đa-ni-ên 7:28

Đa-ni-ên 7:28 KTHD

“Khải tượng ấy đến đây là hết. Càng suy nghiệm, tôi càng bối rối, sợ hãi đến tái mặt. Nhưng tôi không nói cho ai biết khải tượng này.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share