Đa-ni-ên 7:27

Đa-ni-ên 7:27 KTHD

Chúa sẽ ban cho các thánh đồ của Đấng Chí Cao vương quốc, uy quyền và vinh quang vĩ đại bao trùm cả hoàn vũ. Vương quốc Chúa tồn tại đời đời và tất cả các nước đều sẽ thần phục và phụng sự Ngài.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share