Đa-ni-ên 7:25

Đa-ni-ên 7:25 KTHD

Lãnh tụ này nói những lời xúc phạm đến Đấng Chí Cao và gây thương tổn cho các thánh đồ của Chúa. Lãnh tụ này quyết định đổi niên lịch và pháp luật. Chúa cho phép lãnh tụ này chiến thắng các thánh đồ trong ba năm rưỡi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share