Đa-ni-ên 7:24

Đa-ni-ên 7:24 KTHD

Mười sừng trên đầu con thú là mười lãnh tụ sẽ nổi lên. Nhưng có một lãnh tụ nổi lên sau, khác các lãnh tụ kia. Lãnh tụ này sẽ tiêu diệt ba vị nổi lên trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share