Đa-ni-ên 7:22

Đa-ni-ên 7:22 KTHD

cho đến khi Đấng Tạo Hóa—Đấng Chí Cao—ngự xuống xét xử và minh oan cho các thánh đồ của Đấng Chí Cao. Lúc đó là thời kỳ các thánh đồ được thừa hưởng vương quốc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share