Đa-ni-ên 7:18

Đa-ni-ên 7:18 KTHD

Nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ được trao quyền cai trị và nắm chủ quyền trên vương quốc đến đời đời vô tận.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share