Đa-ni-ên 7:17

Đa-ni-ên 7:17 KTHD

Bốn con thú lớn là bốn vua trên thế giới; họ sẽ nổi lên giành quyền bá chủ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share