Đa-ni-ên 7:15

Đa-ni-ên 7:15 KTHD

Tôi hoang mang bối rối về các khải tượng ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share