Đa-ni-ên 7:11

Đa-ni-ên 7:11 KTHD

Tôi quay lại quan sát vì nghe tiếng nói ngạo mạn hỗn xược của chiếc sừng nhỏ. Tôi nhìn nó cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị xé tan nát và đốt tiêu trong lửa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share