Đa-ni-ên 7:10

Đa-ni-ên 7:10 KTHD

trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn khắp nơi. Hàng triệu thiên sứ phục vụ Ngài và hàng tỷ người ứng hầu trước Tòa Án Ngài. Phiên tòa khai mạc các sách đều mở ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share