Đa-ni-ên 2:33

Đa-ni-ên 2:33 KTHD

ống chân bằng sắt, bàn chân bằng sắt trộn đất sét.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share