A-mốt 1:8

A-mốt 1:8 KTHD

Người Ách-đốt sẽ bị tàn sát và tiêu diệt vua của Ách-ca-lôn. Ta sẽ tấn công thành Éc-rôn, người Phi-li-tin còn sót cũng bị giết hết,” Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share