A-mốt 1:7

A-mốt 1:7 KTHD

Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống các tường thành Ga-xa, và thiêu hủy các đền đài chiến lũy kiên cố.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share