A-mốt 1:4

A-mốt 1:4 KTHD

Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống cung điện của Vua Ha-xa-ên và các chiến lũy của Vua Bên Ha-đát sẽ bị hủy diệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share