A-mốt 1:3

A-mốt 1:3 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Người Đa-mách phạm tội quá nhiều, nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa! Chúng đã đánh dân Ta tại Ga-la-át như lúa bị đập bằng cây sắt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share