A-mốt 1:12

A-mốt 1:12 KTHD

Vì thế, Ta sẽ giáng lửa trên Thê-man, và các chiến lũy của Bốt-ra cũng sẽ bị thiêu hủy.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share