A-mốt 1:10

A-mốt 1:10 KTHD

Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống các tường thành Ty-rơ, và các chiến lũy cũng sẽ bị hủy diệt.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share