A-mốt 1:1

A-mốt 1:1 KTHD

Sứ điệp này được ban cho A-mốt, một người chăn chiên từ Thê-cô-a thuộc Giu-đa. Ông thấy khải tượng này hai năm trước cơn động đất, khi Ô-xia là vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am II, con Giô-ách, làm vua Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to A-mốt 1:1