Công Vụ Các Sứ Đồ 3:26

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:26 KTHD

Vậy Đức Chúa Trời đã tấn phong Đầy Tớ Ngài và sai Người đem hạnh phước cho anh chị em trước hết, dìu dắt mỗi người rời bỏ con đường tội lỗi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share