Công Vụ Các Sứ Đồ 3:24

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:24 KTHD

“Thật thế, tất cả nhà tiên tri từ Sa-mu-ên về sau đều báo trước những việc ngày nay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share