Công Vụ Các Sứ Đồ 3:23

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:23 KTHD

Môi-se còn nói: ‘Ai không vâng lời Tiên Tri ấy sẽ bị khai trừ khỏi con dân Đức Chúa Trời.’ ”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share