Công Vụ Các Sứ Đồ 3:22

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:22 KTHD

Môi-se đã nói: ‘Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một Đấng Tiên Tri như tôi. Hãy lắng nghe cẩn thận mọi điều Ngài phán dạy.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share