Công Vụ Các Sứ Đồ 3:21

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:21 KTHD

Hiện nay Chúa Giê-xu còn phải ở lại thiên đàng cho đến thời kỳ phục hưng vạn vật, như điều Đức Chúa Trời đã phán dạy từ xưa, qua môi miệng các nhà tiên tri thánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share