Công Vụ Các Sứ Đồ 3:18

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:18 KTHD

Việc này xảy ra đúng theo lời Đức Chúa Trời dùng các nhà tiên tri báo trước về Đấng Mết-si-a—rằng Chúa phải chịu thống khổ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share