Công Vụ Các Sứ Đồ 3:16

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:16 KTHD

Nhờ tin Danh Chúa Giê-xu, người liệt chân đang đứng trước mặt anh chị em đây được lành. Đức tin trong Danh Chúa Giê-xu đã chữa cho anh này khỏi tật nguyền như anh chị em vừa chứng kiến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share